چند جمله 1

تربیت با کفایت یعنی؛ تربیت با برنامه، یعنی پاسخ به جای واکنش، دانش با جای باور، و فکر کردن به جای عصبانیت. —————————————————————– کار اصلی درمانگر در کار مشاوره و روان‌درمانی، شاید کار اصلی درمان‌گر …

خواندن ادامه